ખારી નદી ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં પાલીતાણા નજીક વહેતી મહત્વની નદી છે.

ખારી નદી

સંદર્ભ ફેરફાર કરો