ગજપતિ જિલ્લો ભારત દેશના પૂર્વ દિશાના દરિયાકાંઠે આવેલા ઓરિસ્સા રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૩૦ (ત્રીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. ગજપતિ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક પરલખેમુંડી શહેર ખાતે આવેલું છે.