ગયા ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા બિહાર રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૩૮ (આડત્રીસ) જિલ્લાઓ પૈકીના એક એવા ગયા જિલ્લામાં આવેલું એક મહત્વનું નગર છે. ગયા નગરમાં ગયા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક આવેલું છે.