ગુમલા ભારત દેશમાં આવેલા ઝારખંડ રાજ્યના ગુમલા જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. કોડરમામાં ગુમલા જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.