ચાઈબાસા ભારત દેશમાં આવેલા ઝારખંડ રાજ્યના પશ્ચિમી સિંહભૂમ જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. ચાઈબાસામાં પશ્ચિમી સિંહભૂમ જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.