જર્મન ભાષાયુરોપ ખંડમાં આવેલા જર્મની દેશની અધિકૃત ભાષા અને રાષ્ટ્રભાષા છે.

જર્મન ભાષા મધ્ય યુરોપમા બોલાય છે.

જર્મન ભાષાએ વિશ્વનિ એક મુખ્ય ભાષા છે. કુલ ૯.૫ કરોડ લોકો આ ભાષા પોતાની મુખ્ય ભાષા તરિકે વાપરે છે.અને આ ભાષા યુરોપ મા અગ્રિમ ક્રમાક ધરાવે છે.

જર્મન ભાષાએ ૬ દેશ ની મુખ્ય ભાષા છે, સત્તાવાર ભાષા છે. અને ૧૩ દેશમા ઓછા પ્રમાણમા બોલાય છે.

ઉદાહરણફેરફાર કરો

જર્મન જર્મનીની મુખ્ય ભાષા છે.

જર્મનીમાં અનુવાદ:ફેરફાર કરો

Deutsch ist Hauptsprache Deutschlands.ફેરફાર કરો