ટીકમગઢ જિલ્લો ભારત દેશના મધ્ય ભાગમાં આવેલા મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૫૦ (પચાસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. ટીકમગઢ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક ટીકમગઢ શહેરમાં આવેલું છે.