તમિલ

સ્પષ્ટતા પાનું

તમિલ શબ્દ ઘણાં સંદર્ભમાં વપરાય છે.