તમિળ

સ્પષ્ટતા પાનું
(તમિલ થી અહીં વાળેલું)

તમિળ શબ્દ ઘણાં સંદર્ભમાં વપરાય છે.