તમિળ

સ્પષ્ટતા પાનું

તમિળ શબ્દ ઘણાં સંદર્ભમાં વપરાય છે.