દતિયા ભારત દેશના મધ્ય ભાગમાં આવેલા મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યના દતિયા જિલ્લામાં આવેલું નગર છે. દતિયામાં દતિયા જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.