દીમાપૂર જિલ્લો

નાગાલેન્ડનો જિલ્લો

દીમાપૂર જિલ્લો ભારત દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા નાગાલેંડ રાજ્યનો એક જિલ્લો છે. દીમાપૂર જિલ્લાનું મુખ્યાલય દીમાપૂર શહેર ખાતે આવેલું છે.