નંદરબાર જિલ્લો

મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં એક જિલ્લો

નંદરબાર જિલ્લો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો મહત્વનો જિલ્લો છે. નંદરબાર આ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. નંદરબાર જિલ્લામાં નીચેની યાદી મુજબ તાલુકાઓ આવેલા છે.

મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં નંદરબાર જિલ્લાનું સ્થાન

નંદરબાર જિલ્લાના તાલુકાઓ

ફેરફાર કરો