નિફાડ તાલુકો

મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં એક તાલુકો

નિફાડ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના નાસિક જિલ્લાના કુલ ૧૫ તાલુકાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો તાલુકો છે. નિફાડ આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.