પડવો

હિન્દૂ કૅલેન્ડર - ચંદ્રમાસ ના દિવસો

ચંદ્રમાસના શુકલ પક્ષ કે સુદ અને કૃષ્ણ પક્ષ કે વદ એમ બંન્ને પક્ષનો પ્રથમ દિવસ.