પહાડી ભાષા એટલે હિમાલય પર્વતમાળામાં આવતા પ્રદેશોમાં બોલાતી ભાષા.

સામાન્ય રીતે એને અહીં જણાવ્યા મુજબ અલગ ભાગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે:

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો