પેરુ એક સંદિગ્ધ શબ્દ છે. આ શબ્દ પરથી લેખ શોધનાર વ્યક્તિ નીચેનામાંથી કોઈ પણ વિષય પર આ શિર્ષક હેઠળ લેખ શોધવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય. પેરુ શીર્ષક સાથે નીચેના પાનાઓ સંકળાયેલા છે:

  • આ નામે દક્ષિણ અમેરિકાનો એક દેશ પેરુ
  • એ નામનું એક ફળ, પેરુ