પેરેન જિલ્લો ભારત દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા નાગાલેંડ રાજ્યનો એક જિલ્લો છે. પેરેન જિલ્લાનું મુખ્યાલય પેરેન શહેર ખાતે આવેલું છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો