ફરીદાબાદ જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા હરિયાણા રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૧ (એકવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. ફરીદાબાદ જિલ્લાનું મુખ્યાલય ફરીદાબાદમાં છે. આ જિલ્લો હરિયાણા રાજ્યના ગુરગાંવ વિભાગમાં આવેલ છે.

ફરીદાબાદ જિલ્લો,હરિયાણા