બિલાસપુર જિલ્લો, હિમાચલ પ્રદેશ

બિલાસપુર જિલ્લો, હિમાચલ પ્રદેશ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્યના ૧૨ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. બિલાસપુર, હિમાચલ પ્રદેશ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક બિલાસપુરનગર ખાતે આવેલું છે.