બૌદ્ધિક સંપદા અધિકાર

બૌદ્ધિક સંપદા અધિકાર અથવા બૌદ્ધિક સંપત્તિના આધિકરોએ એક વ્યાપક શબ્દ છે. જેમાં નીચેના હક્કોનો સમવેશ થાય છે:

  1. એકાધિકાર હકો (પેટન્ટ)
  2. પ્રકાશનાધિકાર (કોપીરાઈટ),
  3. વ્યાપારી ચિહ્ન (ટ્રેડમાર્ક),
  4. ઔદ્યોગિક આલેખનો (ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડીઝાઈન),
  5. ભૌગોલિક નિર્દેશ સંકેત (જયોગ્રાફિકલ ઈન્ડીકેશન),
  6. સુગૂથિત પરિપથ નકશા આલેખન (ઈન્ટીગ્રેટેડ સર્કીટસ લે આઉટ ડીઝાઈન)નું રક્ષણ
  7. વ્યાપારિક ગોપનીય બાબતો (ટ્રેડ સીક્રેટસ) ના રક્ષણનાં હકો
  8. છોડની નવી જાત અને ખેડુતોના હક્કો