ભારતીય અથવા ભારતીયો સંદર્ભ કરી શકે::

  • કંઈક અથવા કોઇ, અથવા જે ભારત રાષ્ટ્ર સાથે સંકળાયેલ હોય.

લોકોફેરફાર કરો

દક્ષિણ એશિયાફેરફાર કરો