ભારતીય

સ્પષ્ટતા પાનું

ભારતીય અથવા ભારતીયો એટલે કંઈક અથવા કોઇ, અથવા જે ભારત રાષ્ટ્ર સાથે સંકળાયેલ હોય.

લોકો ફેરફાર કરો

દક્ષિણ એશિયા ફેરફાર કરો