ભારતીય

સ્પષ્ટતા પાનું

ભારતીય અથવા ભારતીયો એટલે કંઈક અથવા કોઇ, અથવા જે ભારત રાષ્ટ્ર સાથે સંકળાયેલ હોય.

લોકોફેરફાર કરો

દક્ષિણ એશિયાફેરફાર કરો