યુરોપ, એશિયા અને ઉત્તર અમેરિકામાં ઉગતા ઘણા પ્રકારના ભોજ ઝાડની છાલને ભોજપત્ર (Birch bark या birchbark) કહેવામાં આવે છે. પ્રાચીન સમયમાં તેનો ઉપયોગ ગ્રંથ લખવા માટે થતો હતો. તેના અન્ય ઘણા ઉપયોગો પણ છે.

કાશ્મીર પ્રાપ્ત ભોજપત્ર હસ્તપ્રત