મક્કા શહેર અરબસ્તાન મા આવેલુ પવિત્ર ધામ છે.


ચિત્ર ગેલેરી

ફેરફાર કરો
મક્કા વિષય પર વધુ જાણવા માટે જુઓ:
  શબ્દકોશ
  પુસ્તકો
  અવતરણો
  વિકિસ્રોત
  દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમો અને ચિત્રો
  સમાચાર
  અભ્યાસ સામગ્રી

બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો