મગર લિપિ
મગર જાતિની કન્યાઓ પરંપરાગત વસ્ત્રોમાં.

મગર લિપિ નેપાળ દેશની મગર જાતિની મગર ભાષાની લિપિ છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો