મતચ્ય અવતાર ભગવાન વિષ્ણુનો પહેલો અવતાર છે. ભગવાને આ અવતાર લઈને અસુરોને માર્યા હતા.