• વિકિપીડિયા વાંચો - વાંચવામાં મદદ
  • કડીઓ અને સંદર્ભો - કડીઓ કેમ જોડશો અને સંદર્ભો વિશે
  • ફાઈલો - ચિત્રો, વિડીયો અને ધ્વનિવાળી ફાઈલો
  • પાનાંનો ઇતિહાસ જુઓ - લેખોની ઉત્ક્રાંતિ તથા આવૃત્તિ
  • પોલીસી અને માર્ગદર્શિકાઓ - ધારાધોરણોની સમજ
  • ચોતરો પ્રોજેક્ટમાં સહકાર - બીજા લેખકો સાથે સંદેશવ્યવહાર કરો
  • રિસોર્સીસ અને યાદીઓ - તંત્રીઓ માટે સાહિત્ય તથા યાદીઓ
  • એકાઉન્ટ સેટીંગ અને મેન્ટેનન્સ - રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ માટે સૂચનો અને સાધનો
  • ટેકનિકલ માહિતી - એડવાન્સ્ડ યુઝર્સ માટે સાધનો તથા ઉકેલ
  • પ્રશ્ન પૂછો - તમારા સવાલોને ક્યાં મોકલશો?
  • સમસ્યા ચીંધો - કોઈ ચોક્કસ પાનાંની સમસ્યાઓ