વિકિપીડિયા:ચોતરો

છેલ્લી ટીપ્પણી: Sign up for the language community meeting on May 31st, 16:00 UTC વિષય પર MediaWiki message delivery વડે ૧૮ કલાક પહેલાં
Archive

દફતર


૨૦૦૭-૧૦ '૧૧-'૧૩ '૧૪


'૧૫ '૧૬ '૧૭ '૧૮ '૧૯


'૨૦ '૨૧ '૨૨ '૨૩

ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે!
જેમ ગામના ચોતરે બધાં ચર્ચા કરવા ભેગા થાય એમ આ પાનાનો ઉપયોગ વિકિપીડિયાને લગતી વાતો કરવા માટે કરી શકાય છે. અહીં તમે વિકિપીડિયાને લગતા કોઇ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી શકો છો.


Do you use Wikidata in Wikimedia sibling projects? Tell us about your experiences ફેરફાર કરો

Note: Apologies for cross-posting and sending in English.

Hello, the Wikidata for Wikimedia Projects team at Wikimedia Deutschland would like to hear about your experiences using Wikidata in the sibling projects. If you are interested in sharing your opinion and insights, please consider signing up for an interview with us in this Registration form.
Currently, we are only able to conduct interviews in English.

The front page of the form has more details about what the conversation will be like, including how we would compensate you for your time.

For more information, visit our project issue page where you can also share your experiences in written form, without an interview.
We look forward to speaking with you, Danny Benjafield (WMDE) (talk) 08:53, 5 January 2024 (UTC)

Making MinT a default Machine Translation for your Wikipedia ફેરફાર કરો

કેમ છો Gujarati Wikipedians!

Apologies as this message is not in your native language, Please help translate to your language.

The WMF Language team wants to make MinT the default machine translation support in Gujarati Wikipedia Content Translation. MinT uses the IndicTrans2 machine translation model, which recently has a new version.

Our proposal to set MinT as the default machine translation service in this Wikipedia will expose contributors to open source service by default and allow them to switch to other services if they prefer those services. Contributors can decide to switch to another translation service that is not default if they prefer the service, which will be helpful in analysing user preferences in the future.

The WMF Language team is requesting feedback from members of this community in this thread if making the MinT the default translation service is okay in Gujarati Wikipedia. If there are no objections to the above proposal. In that case, MinT will become the default machine translation in this Wikipedia by the end of January 2024.

Thank you for your feedback.

UOzurumba (WMF) (ચર્ચા) ૦૨:૫૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST) On behalf of the WMF Language team.ઉત્તર

Please Go Ahead, It will help. --Meghdhanu (ચર્ચા) ૨૨:૩૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
લાગે છે કે જરુર ઊપયોગી નીવડશે. આ ફેરફાર કરી નાખવા માટે સહમત. --અ ને કાંઈ નહી અ (ચર્ચા) ૦૮:૪૯, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
  સમર્થન -- કાર્તિક ચર્ચા ૦૯:૦૭, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
  તરફેણ --ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૩:૧૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
  સમર્થન --Gazal world (ચર્ચા) ૦૦:૦૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
  સમર્થન- Nizil Shah (ચર્ચા) ૦૦:૦૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
  સમર્થન સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૦૯:૪૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Reusing references: Can we look over your shoulder? ફેરફાર કરો

Apologies for writing in English.

The Technical Wishes team at Wikimedia Deutschland is planning to make reusing references easier. For our research, we are looking for wiki contributors willing to show us how they are interacting with references.

 • The format will be a 1-hour video call, where you would share your screen. More information here.
 • Interviews can be conducted in English, German or Dutch.
 • Compensation is available.
 • Sessions will be held in January and February.
 • Sign up here if you are interested.
 • Please note that we probably won’t be able to have sessions with everyone who is interested. Our UX researcher will try to create a good balance of wiki contributors, e.g. in terms of wiki experience, tech experience, editing preferences, gender, disability and more. If you’re a fit, she will reach out to you to schedule an appointment.

We’re looking forward to seeing you, Thereza Mengs (WMDE)

Feminism and Folklore 2024 ફેરફાર કરો

 
Please help translate to your language

Dear Wiki Community,

You are humbly invited to organize the Feminism and Folklore 2024 writing competition from February 1, 2024, to March 31, 2024 on your local Wikipedia. This year, Feminism and Folklore will focus on feminism, women's issues, and gender-focused topics for the project, with a Wiki Loves Folklore gender gap focus and a folk culture theme on Wikipedia.

You can help Wikipedia's coverage of folklore from your area by writing or improving articles about things like folk festivals, folk dances, folk music, women and queer folklore figures, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales, and more. Users can help create new articles, expand or translate from a generated list of suggested articles.

Organisers are requested to work on the following action items to sign up their communities for the project:

 1. Create a page for the contest on the local wiki.
 2. Set up a campaign on CampWiz tool.
 3. Create the local list and mention the timeline and local and international prizes.
 4. Request local admins for site notice.
 5. Link the local page and the CampWiz link on the meta project page.

This year, the Wiki Loves Folklore Tech Team has introduced two new tools to enhance support for the campaign. These tools include the Article List Generator by Topic and CampWiz. The Article List Generator by Topic enables users to identify articles on the English Wikipedia that are not present in their native language Wikipedia. Users can customize their selection criteria, and the tool will present a table showcasing the missing articles along with suggested titles. Additionally, users have the option to download the list in both CSV and wikitable formats. Notably, the CampWiz tool will be employed for the project for the first time, empowering users to effectively host the project with a jury. Both tools are now available for use in the campaign. Click here to access these tools

Learn more about the contest and prizes on our project page. Feel free to contact us on our meta talk page or by email us if you need any assistance.

We look forward to your immense coordination.

Thank you and Best wishes,

Feminism and Folklore 2024 International Team

Stay connected     

--MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૨:૫૬, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Wiki Loves Folklore is back! ફેરફાર કરો

Please help translate to your language

 

Dear Wiki Community, You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2024 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 31st of March.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

-- MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૨:૫૬, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Vote on the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee ફેરફાર કરો

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am reaching out to you today to announce that the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Charter is now open. Community members may cast their vote and provide comments about the charter via SecurePoll now through 2 February 2024. Those of you who voiced your opinions during the development of the UCoC Enforcement Guidelines will find this process familiar.

The current version of the U4C Charter is on Meta-wiki with translations available.

Read the charter, go vote and share this note with others in your community. I can confidently say the U4C Building Committee looks forward to your participation.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) ૨૩:૩૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Last days to vote on the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee ફેરફાર કરો

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am reaching out to you today to remind you that the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) charter will close on 2 February 2024. Community members may cast their vote and provide comments about the charter via SecurePoll. Those of you who voiced your opinions during the development of the UCoC Enforcement Guidelines will find this process familiar.

The current version of the U4C charter is on Meta-wiki with translations available.

Read the charter, go vote and share this note with others in your community. I can confidently say the U4C Building Committee looks forward to your participation.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) ૨૨:૩૦, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Announcing the results of the UCoC Coordinating Committee Charter ratification vote ફેરફાર કરો

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear all,

Thank you everyone for following the progress of the Universal Code of Conduct. I am writing to you today to announce the outcome of the ratification vote on the Universal Code of Conduct Coordinating Committee Charter. 1746 contributors voted in this ratification vote with 1249 voters supporting the Charter and 420 voters not. The ratification vote process allowed for voters to provide comments about the Charter.

A report of voting statistics and a summary of voter comments will be published on Meta-wiki in the coming weeks.

Please look forward to hearing about the next steps soon.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) ૨૩:૫૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2024: We are back! ફેરફાર કરો

 

Please help translate to your language

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the MFA of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the forth edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2024. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge! ValentynNefedov (WMUA) (talk)

Report of the U4C Charter ratification and U4C Call for Candidates now available ફેરફાર કરો

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am writing to you today with two important pieces of information. First, the report of the comments from the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Charter ratification is now available. Secondly, the call for candidates for the U4C is open now through April 1, 2024.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members are invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Per the charter, there are 16 seats on the U4C: eight community-at-large seats and eight regional seats to ensure the U4C represents the diversity of the movement.

Read more and submit your application on Meta-wiki.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) ૨૧:૫૫, ૫ માર્ચ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Wikimedia Foundation Board of Trustees 2024 Selection ફેરફાર કરો

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear all,

This year, the term of 4 (four) Community- and Affiliate-selected Trustees on the Wikimedia Foundation Board of Trustees will come to an end [1]. The Board invites the whole movement to participate in this year’s selection process and vote to fill those seats.

The Elections Committee will oversee this process with support from Foundation staff [2]. The Board Governance Committee created a Board Selection Working Group from Trustees who cannot be candidates in the 2024 community- and affiliate-selected trustee selection process composed of Dariusz Jemielniak, Nataliia Tymkiv, Esra'a Al Shafei, Kathy Collins, and Shani Evenstein Sigalov [3]. The group is tasked with providing Board oversight for the 2024 trustee selection process, and for keeping the Board informed. More details on the roles of the Elections Committee, Board, and staff are here [4].

Here are the key planned dates:

 • May 2024: Call for candidates and call for questions
 • June 2024: Affiliates vote to shortlist 12 candidates (no shortlisting if 15 or less candidates apply) [5]
 • June-August 2024: Campaign period
 • End of August / beginning of September 2024: Two-week community voting period
 • October–November 2024: Background check of selected candidates
 • Board's Meeting in December 2024: New trustees seated

Learn more about the 2024 selection process - including the detailed timeline, the candidacy process, the campaign rules, and the voter eligibility criteria - on this Meta-wiki page, and make your plan.

Election Volunteers

Another way to be involved with the 2024 selection process is to be an Election Volunteer. Election Volunteers are a bridge between the Elections Committee and their respective community. They help ensure their community is represented and mobilize them to vote. Learn more about the program and how to join on this Meta-wiki page.

Best regards,

Dariusz Jemielniak (Governance Committee Chair, Board Selection Working Group)

[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Results#Elected

[2] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Committee:Elections_Committee_Charter

[3] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Minutes:2023-08-15#Governance_Committee

[4] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections_committee/Roles

[5] Even though the ideal number is 12 candidates for 4 open seats, the shortlisting process will be triggered if there are more than 15 candidates because the 1-3 candidates that are removed might feel ostracized and it would be a lot of work for affiliates to carry out the shortlisting process to only eliminate 1-3 candidates from the candidate list.

MPossoupe_(WMF)૦૧:૨૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૪ (IST)

Your wiki will be in read-only soon ફેરફાર કરો

Trizek (WMF), ૦૫:૩૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

CIS-A2K announcing Community Collaborations program ફેરફાર કરો

Please feel free to translate this into your preferred language.

Dear Wikimedians,

Exciting news from A2K! We're thrilled to announce that CIS-A2K is now seeking proposals for collaborative projects and activities to advance Indic Wikimedia projects. If you've got some interesting ideas and are keen on co-organizing projects or activities with A2K, we'd love to hear from you.

Check out all the details about requirements, process, timelines, and proposal drafting guidelines right here.

We're looking forward to seeing your proposals and collaborating to boost Indic Wikimedia projects and contribute even more to the open knowledge movement.

Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૯:૫૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

ગુજરાત દિવસ નિમિત્તે ઍડિટાથોનનું આયોજન ફેરફાર કરો

ગુજરાતી ભાષામાં ફાયનાન્સ સંબંધિત લેખોની સંખ્યા નહિવત છે, જે ગુજરાતીઓનું આ ક્ષેત્રમાં પ્રદાન જોતાં સાવ આશ્ચર્યજનક છે. સાવ પાયાના લેખ જેવા કે શૅરબજાર, ભારતમાં શૅરબજારનો ઇતિહાસ, સ્ટૉક એક્ષચેંજની પણ ગેરહાજરી છે! આ માટે હું ૧લી મૅથી ૩૧મી મૅ સુધી ઍડિટાથૉન રાખવા માટેનો વિચાર પ્રસ્તાવિત કરૂં છું.

 • વિષયો: નાણાશાસ્ત્ર, શૅરબજાર, તથા ધંધાકીય બીજા લેખો (અર્થશાસ્ત્ર સંબંધિત લેખો પણ ચાલશે.)
 • ઇનામ: ₹૫૦૦૦ (પ્રથમ), ₹૪૦૦૦ (દ્વિતીય), ₹૩૦૦૦ (તૃતીય), ₹૧૫૦૦ (ચાર પ્રોત્સાહન ઇનામ)
 • લેખની સાઇઝ: ૫૦૦૦ bytes તથા ૨૦૦ શબ્દો લઘુત્તમ

--બૃહસ્પતિ મારી સાથે વાત કરો ૦૦:૧૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

સમર્થન ફેરફાર કરો

વિરોધ ફેરફાર કરો

ટિપ્પણી ફેરફાર કરો

 • મારા મતે લેખ ૩૦૦૦ બાઇટ્સ હશે તો ચાલે. ૪૦૦૦ બાઇટ્સનો લેખ નવા વિષયો પર બનાવવો મુશ્કેલ બનશે. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૦:૧૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
 • વિષય ઘણો ટેકનીકલ છે મને તો ૩૦૦૦ બાઈટ્સ પણ વધુ લાગે છે. --Meghdhanu (ચર્ચા) ૧૪:૪૯, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
 • વોટ્સએપ ગ્રુપ ચાટમાં જણાવ્યું તેમ, ઉમદા વિચાર છે અને વિષય અહીં ખૂબ જ ઓછો આવરવામાં આવેલો છે માટે આ એડિટેથોન અવશ્ય થવી જોઈએ. પરંતુ, મારા મતે એનો વ્યાપ સિમિત હોવો જોઈએ. ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર ગુજરાત દિવસને અનુલક્ષી ને યોજવામાં આવતી આવી સ્પર્ધા કે સ્પેશિયલ ઇવેન્ટમાં ગુજરાતને લખતા લેખો જ માન્ય હોવા જોઈએ. જેમ આપે અહીં પ્રાસ્તાવિકમાં કહ્યું છે તેમ ગુજરાત અને ગુજરાતીઓનું આ ક્ષેત્ર બહોળુ યોગદાન હોવા છતાં આપણી પાસે લેખો નથી. તો એવી સ્થિતિ આ સ્પર્ધા પછી પણ યથાવત અ રહે તે માટે સ્પર્ધા અંતર્ગત ફક્ત ગુજરાત, ગુજરાતી અને ગુજરાતના ઇતિહાસને લગતા લેખોને માન્ય ગણવા જોઈએ એવું મારું માનવું છે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૬:૪૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
 • ઇનામની રકમ બાબતે ધ્યાન આપશો. આપના દ્વારા છેલ્લે આયોજીત પ્રતિયોગિતામાં સ્પર્ધકો કરતાં ઇનામોની સંખ્યા વધુ હોવાથી મેટા પર એ મુદ્દે પ્રશ્નો ઉદ્‌ભવ્યા હતા. -‌સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૦૮:૦૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
  સારું ધ્યાન દોર્યું @Snehrashmi. @બૃહસ્પતિ, મારા મતે પ્રોત્સાહન ઇનામો દૂર કરવા જોઈએ, કેમકે આપણે અહીં માંદ ૪ સભ્યો સક્રિય હોય છે, ગઈ સ્પર્ધામાં પણ કુલ પાંચ જ સભ્યોએ ભાગ લીધો હતો, જ્યારે આપે નિર્ધારિત કરેલા ઇનામોની સંખ્યા ૭ થાય છે. ત્રણ ઇનામો સુધી સિમિત રાખીએ તો પણ વાંધો નથી. અથવા પ્રોત્સાહન ઇનામોમાં તમે મહત્તમ ૪ એમ કહી શકો, જેથી જો એના કરતા ઓછા સ્પર્ધકો હોય તો પણ કોઈ ચર્ચાનો અવકાશ ન રહે. ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૪:૦૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
  ૩ થી વધુ ઈનામ ન રાખશો. એટલા પૂરતા છે. Nizil Shah (ચર્ચા) ૨૧:૨૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
 • ધવલભાઈની ઉપરોક્ત ટીપ્પણી સાથે હું સહમત છું. જો આપણે લેખોની સૂચિ તૈયાર કરી શકીએ તો પ્રતિયોગિતાની ફલશ્રુતિનો ક્યાસ કાઢવામાં તેમજ યોગદાન કરવામાં વધુ અનુકૂળતા રહેશે. અંગત રીતે અર્થશાસ્ત્ર મારો રસનો વિષય નથી, છતાં યોગદાન આપવાનો પૂરતો પ્રયાસ કરીશ. સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૦૮:૧૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
 • આપ સૌના અભિપ્રાયો ધ્યાનમાં લેતા નીચેના ફેરફારો પ્રસ્તાવિત કરૂં છું:
  લેખ ૩૦૦૦ બાઇટ્સ અને ૨૦૦ શબ્દોનો રહેશે.
  આ એડિટાથોનમાં વિકિપીડિયાની મૂળભૂત નીતિને અનુસરવા ઉપરાંત નીચેના કોઈ પણ એક વિષયમાં લેખ નામાંકિત હોવો જોઈએ:
  અર્થશાસ્ત્ર, નાણાંશાસ્ત્ર, અને કરશાસ્ત્રના પાયાના લેખો જેમ કે શેયર માર્કેટ, જીડીપી, એફ ડી આઇ, બેંકિંગ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકિંગ, આઇ પી ઓ, બોન્ડસ, ધિરાણ, ટેક્સ, અર્થ મંત્રાલય, અર્થતંત્રને લગતી નીતિઓ, ફિક્સ ડિપોઝીટ, અલગ અલગ રોકાણને લગતા વિકલ્પો જેના હોવાથી વિકિપીડિયા વડે આ વિષયો સમજણ મેળવવી આસાન થતી હોય
  ગુજરાતી ઉદ્યોગ સાહસિકો, વેપારીઓ, અર્થશાસ્ત્રીઓ, અને રોકાણકારો
  ગુજરાતમાં જેનું હેડક્વાટર, રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અથવા એક મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ હોય તેવી કંપનીઓ અથવા ગુજરાતીઓ દ્વારા વિશ્વમાં ગમે ત્યાં સ્થાપેલી કંપનીઓ
  ગુજરાતનો આર્થિક તથા વાણિજ્યિક ઇતિહાસ; તેમાં જેનું યોગદાન હોય તેવા લેખકો જેમ કે મકરંદ મહેતા
  ગુજરાત અથવા ગુજરાતીને આસપાસ લગતી ઘટનાઓ જેનો આર્થિક પ્રભાવ દેશ તથા રાજ્ય પર પડ્યો હોય જેમ કે અમદાવાદનું અર્થતંત્ર, ગિફ્ટ સિટી, જી આઇ ડી સી વગેરે
  ગુજરાતી દ્વારા આપવામાં આવેલી અર્થશાસ્ત્રની વિચારધારાઓ કે પછી યોજનાઓ જેમ કે ગાંધીવાદી સમાજવાદ, બોમ્બે પ્લાન વગેરે
  ત્રણ ઇનામો (૫૦૦૦, ૪૦૦૦, ૩૦૦૦) અને બે પ્રોત્સાહન ઇનામો (૨૦૦૦, ૨૦૦૦)

--બૃહસ્પતિ મારી સાથે વાત કરો ૦૯:૩૦, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

જે નિર્ણાયકની ભૂમિકામાં હોય તેમને એક જ નિવેદન અને સાથેસાથે સ્પર્ધકોને આગોતરી ચેતવણી કે અર્થશાસ્ત્ર, નાણાંશાસ્ત્ર, અને કરશાસ્ત્રને લગતા લેખો ફક્ત ગુજરાત પુરતા સિમિત ન હોઈ શકે માટે તે લેખો ભારતીય અર્થશાસ્ત્રને લગતા હોય તો જ મૂલવવા, વિદેશના કે વૈશ્વિક અર્થશાસ્ત્ર વિષે આ સ્પર્ધા અંતર્ગત લેખોની મૂલવણી ન કરીએ. જો કોઈ લેખ આ સ્પર્ધા અંતર્ગત બન્યો હોય અને સબમિટ થયો હોય પરંતુ ભારતના કેન્દ્રીય અર્થશાસ્ત્ર સીવાયના વિષય પર હોય, દા.ત. ઉત્તરપ્રદેશનું અર્થશાસ્ત્ર, કેરળનું કરમાળખું, વગેરે તો તે લેખો અસ્વીકૃત થવા જોઈએ. આખરે આ સ્પર્થા ગુજરાત અને ગુજરાતીઓને લગતા વિષય પર આપણા વિકિમાં ઓછા લેખો હોવાને કારણે આયોજીત થઈ છે તો આપણને સ્પર્શતા વિષયો પર જ લેખો બનાવવા અને સ્વીકારવા. ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૩:૪૭, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
સહમત. શું આપ નિર્ણાયક બની શકશો? બૃહસ્પતિ મારી સાથે વાત કરો ૦૯:૩૧, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
બીજું કોઈ આગળ ન આવે તો હું તૈયાર છું. ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૫:૨૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Vote now to select members of the first U4C ફેરફાર કરો

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear all,

I am writing to you to let you know the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is open now through May 9, 2024. Read the information on the voting page on Meta-wiki to learn more about voting and voter eligibility.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members were invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Please share this message with members of your community so they can participate as well.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) ૦૧:૫૦, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Making Google translate the default machine translation support in your Wikipedia ફેરફાર કરો

કેમ છો Gujarati Wikipedians!

Apologies, as this message is not in your language. Please help translate to your language.

The WMF Language team proposes temporarily making Google Translate the default machine translation for your Wikipedia. Some months ago we set MinT, the new Wikimedia Foundation machine translation service, as the default for your language. However, we plan to revert this change. This is because we are working on improving the reference support and fixing some bugs causing referencing issues when using MinT to translate.

During this period, contributors can still use the MinT by selecting it as an optional service. However, we want to limit its use to reduce the effect of using it as it is thereby imposing more work on translators to correct the issues manually.

Please let us know in this thread if your community objects to our proposal and would rather have MinT as default, irrespective of our improvement plans. Rest assured, changing the default machine translation support is a temporary measure. We will notify you once we finish the work and revert to MinT.

We appreciate your understanding and cooperation on this change. Thank you!

UOzurumba (WMF) (ચર્ચા) ૦૩:૫૧, ૧ મે ૨૦૨૪ (IST) On behalf of the WMF Language team.ઉત્તર

WMF’s Annual Plan Draft (2024-2025) and Session during the South Asia Open Community Call (SAOCC) ફેરફાર કરો

Hi Everyone,

This message is regarding the Wikimedia Foundation’s Draft Annual Plan for 2024-2025, and in continuation of Maryana’s email; inviting inputs from members of the movement. The entire annual plan is available in multiple languages and a shorter summary is available in close to 30 languages including many from South Asia; and open for your feedback.

We invite you all to a session on the Annual Plan during 19th May's [:m:South Asia Open Community Call|South Asia Open Community Call (SAOCC)]], in line with the collaborative approach adopted by the foundation for finalizing Annual Plans. The discussion will be hosted by members of the senior leadership of the Wikimedia Foundation.

Call Details (Please add the details to your respective calendars)

 • Google Meeting
  • Date/Time: 19th May 2024 @ 1230-1400 UTC or 1800-1930 IST

You can add any questions/comments on Etherpad [૧]; pre-submissions welcomed.

Ps: To know more about the purpose of an Annual Plan, please read our listed FAQs. Look forward to seeing you on the call.

Best MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૨:૦૫, ૧૪ મે ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Sign up for the language community meeting on May 31st, 16:00 UTC ફેરફાર કરો

Hello all,

The next language community meeting is scheduled in a few weeks - May 31st at 16:00 UTC. If you're interested, you can sign up on this wiki page.

This is a participant-driven meeting, where we share language-specific updates related to various projects, collectively discuss technical issues related to language wikis, and work together to find possible solutions. For example, in the last meeting, the topics included the machine translation service (MinT) and the languages and models it currently supports, localization efforts from the Kiwix team, and technical challenges with numerical sorting in files used on Bengali Wikisource.

Do you have any ideas for topics to share technical updates related to your project? Any problems that you would like to bring for discussion during the meeting? Do you need interpretation support from English to another language? Please reach out to me at ssethi(__AT__)wikimedia.org and add agenda items to the document here.

We look forward to your participation!

MediaWiki message delivery ૦૨:૫૨, ૧૫ મે ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર