આ મદદ પાનું ગુજરાતી ભાષાના ઇન્ટરનેશનલ ફોનેટિક આલ્ફાબેટ (IPA) ઉચ્ચારણોનું મદદ પાનું છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ: {{IPA-gu}}


વ્યંજન
IPA ગુજરાતી IAST અંગ્રેજી અનુરૂપ
b b bat
bh abhor
β[૧] bh somewhat like averse
d d dog
ð[૧] dh other
dh adhere
ɖ somewhat like cord
ɖʱ ḍh somewhat like guardhouse
j jack
dʒʱ jh hedgehog
f[૧] ph afraid
ɡ g gate
ɡʱ gh egg head
ɣ[૧] gh go, but without completely blocking airflow on the g
h head
ɦ h ahead
j y yak
k k scold
kh cold
l l leaf
ɭ l somewhat like Merlin
m m much
n n not
ɳ somewhat like burner
ɲ ñ canyon
ŋ bank
p p span
ph pan
ɾ r butter (American English)
ɽ[૨] somewhat like murder
ɽʱ[૨] ḍh somewhat like guardhouse
ɽ̃[૨] as above, but nasal
s[૩] s sue
ʂ[૩] somewhat like worship
ʃ[૩] ś sheep
t t stop
th top
ʈ somewhat like court
ʈʰ ṭh somewhat like tree
c somewhat like catch
tʃʰ ch cheese
ʋ v vine
સ્વર
IPA ગુજરાતી IAST અંગ્રેજી અનુરૂપ
ɑ આ, કા ā bra
æ cash
e એ, કે e pay
ɛ ઍ, કૅ â bed
ə અ, ક a about
i ઇ/ ઈ, કિ/ કી i see
o ઓ, કો o story
ɔ ઑ, કૉ ô off
u ઉ/ ઊ, કુ/ કૂ u look
əj ઐ, કૈ ai Somewhat like kite
əʋ ઔ, કૌ au Somewhat like house


અન્ય સંજ્ઞાઓ
IPA Gujarati IAST નોંધ
◌̃ nasal vowel ([õː], etc.)
◌̃ ◌̤ murmured vowel[૪]
ː Length: Vowels are long when nasal (e.g. [moʈʈũː]
ˈ stress
(placed before stressed syllable)
  1. ૧.૦ ૧.૧ ૧.૨ ૧.૩ The voiced aspirated stops /ɡʱ, dʱ, bʱ/ and /pʰ/ have spirant allophones [ɣ, ð, β, f].Cardona & Suthar (2003:665)
  2. ૨.૦ ૨.૧ ૨.૨ The voiced retroflex stops and the nasal /ɖʱ, ɖ, ɳ/ have flapped allophones [ɽʱ, ɽ, ɽ̃]. Intervocalically all three are flapped. The stops are also flapped when before or after other consonants.Mistry (1997:659) The stops are unflapped initially, geminated, and postnasally; and flapped intervocalically, finally, and before or after other consonants.Masica (1991:97).
  3. ૩.૦ ૩.૧ ૩.૨ While there is dialectal variation in this regard, for Wikipedia transcriptions [ʃ] appears contiguous with palatal segments and [ʂ] appears before retroflex consonants: [spəʂʈ] ('clear').Mistry (1997:658)
  4. Gujarati contrasts murmured and non-murmured vowels, except for /e/ and /o/.Cardona & Suthar (2003:662) Mistry (2003:116).