માહે જિલ્લો

પોંડિચરી ભારત નો એક જિલ્લો

માહે જિલ્લો ભારતનાં કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પોંડિચેરીના ચાર માંનો એક જિલ્લો છે. જે ૯ વર્ગ કિ.મી.નો વિસ્તાર ધરાવે છે. અને સંપૂર્ણ માહે વિસ્તારનો તેમાં સમાવેશ થાય છે.

આ પણ જુઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો