વુલ્ફગાન્ગ અમેડિયસ મોઝાર્ટ એક મહાન સંગીતકાર હતા જેમણે ૬૦૦ થી વધું બેનમૂન સંગીતરચનાઓ, સમૂહગીતો, ઓપેરા(સંગીત નાટકો) પ્રદાન કરેલ છે.

મોઝાર્ટ અંદાજે ૧૭૮૦, by Johann Nepomuk della Croce
Wolfgang Amadeus Mozart Signature.svg