મોતિહારી

ભારતના બિહાર રાજ્યમાં એક શહેર અને જિલ્લામથક

મોતિહારી ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા બિહાર રાજ્યના પૂર્વ ચંપારણ જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. મોતિહારીમાં પૂર્વ ચંપારણ જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.