યવતમાળ જિલ્લો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો મહત્વનો જિલ્લો છે. યવતમાળ આ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. યવતમાળ જિલ્લામાં નીચેની યાદી મુજબ તાલુકાઓ આવેલા છે.

યવતમાળ જિલ્લાના તાલુકાઓ

ફેરફાર કરો