રત્નાગિરી જિલ્લો

મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો જિલ્લો

રત્નાગિરી જિલ્લો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો મહત્વનો જિલ્લો છે. રત્નાગિરી આ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. રત્નાગિરી જિલ્લામાં નીચેની યાદી મુજબ તાલુકાઓ આવેલા છે.

રત્નાગિરી જિલ્લાના તાલુકાઓ ફેરફાર કરો