રોહતક જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા હરિયાણા રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૨ (બાવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. રોહતક જિલ્લાનું મુખ્ય મથક રોહતક નગરમાં આવેલું છે.

રોહતક જિલ્લો, હરિયાણા