લંબચોરસ એ બે સરખી બાજુઓ ધરાવતો આકાર છે અને તેના ચાર ખૂણાઓ કાટખૂણા (૯૦ અંશ) હોય છે. લંબચોરસનાં વિકર્ણો કાટખૂણે છેદે નહિ. કોઇ પણ વિકર્ણ અને લંબચોરસની બાજુ ૪૫ અંશના ખૂણે હોતા નથી. લંબચોરસને બેની ભ્રમણ સમાનતા હોય છે.

લંબચોરસ અને તેની બાજુઓ.

લંબચોરસ એ બે સરખી બાજુની જોડ ધરાવતો ચતુષ્કોણ છે. દરેક લંબચોરસ એ ચતુષ્કોણ છે તેમ બધાં ચતુષ્કોણ લંબચોરસ હોતા નથી.

ચોરસ એ ઘનનો બે-પરિમાણી ભાગ છે. લંબચોરસ એ ઘનનો બે-પરિમાણી ભાગ નથી.

  • ક્ષેત્રફળ: l * w જ્યાં l અને w એ બાજુઓનું માપ છે.
  • ક્ષેત્રફળ: ½d² જ્યાં d એ બાજુની લંબાઈ દર્શાવે છે, એટલે કે લંબચોરસની એક બાજુથી સામેની બાજુ સુધીનું અંતર.
  • પરિમિતી: 2l+2w જ્યાં l અને w એ બાજુઓની લંબાઈઓ છે.
  • પરિમિતી: 4d÷sqrt(૨) જ્યાં d એ વિકર્ણની લંબાઈ અને sqrt(n) એટલે nનું વર્ગમૂળ.
  • વિકર્ણ એ બન્ને બાજુઓની લમ્બાઇના વર્ગના સરવાળાના વર્ગમૂળ બરાબર થાય છે.