વર્ધા જિલ્લો

ભારત દેશના મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો એક જિલ્લો

૨૦° 50 N° 78 વર્ધા જિલ્લો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો મહત્વનો જિલ્લો છે. વર્ધા આ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. આ જિલ્લાનું ક્ષેત્રફળ ૨,૪૨૯ ચોરસ માઇલ જેટલું છે. વર્ધા જિલ્લામાં આવેલા હિંગણઘાટ તથા પુલગાંવ ખાતે સુતરાઉ કાપડની મીલો આવેલી છે. વર્ધા જિલ્લો મરાઠીભાષી વિસ્તાર છે.

વર્ધા જિલ્લામાં નીચેની યાદી મુજબ તાલુકાઓ આવેલા છે.

વર્ધા જિલ્લાના તાલુકાઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો