વિઝ્યુલસંપાદક અથવા વિઝ્યુલએડિટર એ વિકિપીડિયાનું નવું સંપાદક છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો