વિજયનગર જિલ્લો ભારત દેશના આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્યનો મહત્વનો જિલ્લો છે. વિજયનગર જિલ્લાનું મુખ્યાલય વિજયનગરમાં છે.

વિસ્તાર અને વસ્તીફેરફાર કરો

વિસ્તાર (ચો.કિ.મી.)[૧] વસ્તી (૨૦૦૧ મુજબ) તાલુકાઓ ગામડાઓ (કુલ) નગર પાલિકાઓ સાક્ષરતા દર
૬,૫૩૯ ૨૨.૪૯ લાખ
(પુરુષો ૧૧.૧૯ લાખ)
(સ્ત્રીઓ ૧૧.૩૦ લાખ)
૩૪ ૧૫૫૧
(૯૩૧ ગ્રામ પંચાયતો)
૫૧.૦૭ %
(પુરુષો ૬૨.૩૭ %)
(સ્ત્રીઓ ૩૯.૯૧ %)

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો


સંદર્ભફેરફાર કરો