વસતી વધારો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
No edit summary
નાનું (→‎કારણો)
* નિરક્ષરતાને લીધે [[કુટુંબનિયોજન]]ના કાર્યક્રમો પુરા સફળ થતા નથી.
 
હુ જ્યારથી સમજણો થયો ત્યારથી વસ્તી વધારાને સમસ્યાના રુપમાં જોવામાં આવે છે,પણ્ આ અબજની વસ્તી કામે લાગે તો શુ ન્ કરી શકે એ કેમ કોઇ વિચારતુ નથી.મા.શ્રી અબ્દુલ્સ્ કલામની જેવી વિચારસરણીની આજે જરૂર છે.વસ્તીનો વ્યાપ રોકી ન્ શકાય પણ ચીન ની જેમ કામ આપી શકીઍ તો આ સમસ્યા જ આશિસ બની જાય
ગામડામા લોકો ચોમાસામાં જ વરસાદ પર આધાર રાખીને પાક લઈ શકે છેઃ બાકીના દિવસો માં બેકાર રહેતા હોય છેઃ જો સરકાર દ્વ્વારા કોઇ પણ યોજના ઘડવામાં આવે તો દેશના વિકાસ માં ચોક્કસ વાધારો કરી શકાયઃ
{{સ્ટબ}}
 
[[Category: ભારત]]
[[Category: આંતરીક સમસ્યા]]
now usa is most develop cournty because usa gives free education for children to std.12. there is no private school and india has many private school. so,we have to give free education. so children can study and we can less our saksarta. our saksarta is 69%.
 
== મથાળાનાં મોટા અક્ષર ==