ત્રિપિટક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
શ્રેણી ઉમેરો...પણ દેખાતી નથી
No edit summary
નાનું શ્રેણી ઉમેરો...પણ દેખાતી નથી
લીટી ૪૧:
* [[પાલી ભાષા]]
* [[બૌદ્ધ ધર્મ]]
 
 
 
== સંદર્ભ ==
{{reflist}}
 
[[શ્રેણી:સંસ્કૃત શબ્દધર્મગ્રંથો]]
[[શ્રેણી:બૌદ્ધ ગ્રંથ]]
[[શ્રેણી:ધાર્મિક સાહિત્ય]]