"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

111.90.169.187 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 351238 પાછો વાળ્યો
(111.90.169.187 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 351238 પાછો વાળ્યો)
થાઇલેન્ડમાં આવેલી તાપી નદીનું નામ ભારતની તાપી નદી ઉપરથી ઓગષ્ટ ૧૯૧૫ માં પાડવામાં આવ્યું છે.
 
== નદીનો તટ પ્રદેશ અને ઉપનદીઓ ==
 
તાપી નદીના તટ પ્રદેશ નો વિસ્તાર લગભગ ૬૫,૧૪૫ ચો.કિલો મીટર માં ફેલાયેલો છે. જે ભારતના ક્ષેત્રફળના ૨ % જેટલો છે. તાપી નદીનો તટ પ્રદેશ મહારાષ્ટ્ર (૫૧,૫૦૪ ચો.કિમી.), મધ્યપ્રદેશ (૯,૮૦૪ ચો.કિમી.) અને ગુજરાત (૩,૮૩૭ ચો.કિમી.) માં આવેલો છે