"મગર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
'''મગર''' શબ્દ સંસ્કુત શબ્દ '''મકર''' પરથી બનેલો મનાય છે. ભારતમાં મગરની ત્રણ પેટાજાતીઓ જોવા મળે છે. જે '''મીઠા પાણીના મગર''', '''ખારા પાણીના મગર''' અને '''[[ઘડિયાલ]]''' છે.
 
{{સબસ્ટબ}}
મગર એ ખતરનાખ છે.
 
=ફેલાવો=
 
=રહેણાક=
=ખોરાક=
 
[[શ્રેણી:ઉભયચર]]