મગર શબ્દ સંસ્કૃત શબ્દ મકર પરથી બનેલો મનાય છે. ભારતમાં મગરની ત્રણ પેટાજાતિઓ જોવા મળે છે, જે મીઠા પાણીના મગર, ખારા પાણીના મગર અને ઘડિયાલ છે.

મગર
ભારતમાં મળી આવતો મીઠા પાણીનો મગર
પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: પ્રાણી
Phylum: કોર્ડેટ
Class: સરિસૃપ
Order: ક્રોકોડિલિયા
Family: ક્રોકોડાઇલી
Subfamily: ક્રોકોડાયલીની
Genus: ક્રોકોડાઇલસ (Crocodylus)
Species: પેલ્યુસ્ટ્રિસ (C. palustris)
દ્વિનામી નામ
ક્રોકોડાઇલસ પેલ્યુસ્ટ્રિસ (Crocodylus palustris)
રેને-પ્રાઇમવિયર લેસન, ૧૮૩૧[૧]
ભારતીય મીઠા પાણીના મગરનો વ્યાપ

સંદર્ભ ફેરફાર કરો

  1. Choudhury, B.C.; de Silva, A. (2013). Crocodylus palustris. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T5667A3046723. IUCN. મૂળ માંથી ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ પર સંગ્રહિત.