"નવેમ્બર ૧૫" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Amit g. dave (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Vyom25 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધ...
ટેગ: મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર
નાનું (Amit g. dave (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Vyom25 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધ...)
 
 
== તહેવારો અને ઉજવણીઓ ==
*
 
 
== બાહ્ય કડીઓ ==
* [http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/november/15/ બી.બી.સી.(BBC): આજનો દિવસ]