"રવાંડા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

વધુ ભાષાંતર
(વધુ ભાષાંતર)
અહીંની સરેરાશ વસ્તી યુવાન છે અને આફ્રિકામાં સુૌથી વધુ વસ્તી ગીચતા આ દેશમાં છે. રવાંડાના લોકો બન્યા રવાંડા નામના એકજ કુળના હોય છે, તે ના હુતુ, તુત્સી અને ત્વા એવા ત્રણ પેટા વિભાગ પડે છે. ત્વા જાતિના લોકો રવંડાના સૌથી પ્રાચીન રહેવાસીઓન વંશજો છે, તેઓ જંગલમાં રહેનારા પિગ્મી લોકો છે. હુતુ અને તુત્સી જાતિના મૂળ અને ભિન્નતા સંબંધે વિદ્વાઓ મતભેદ ધરાવે છે; અમુક લોકો માને છે આ અક્જ કુળના લોકોની સામ્,આજિમ સ્તરે ભિન્ન વર્ગો છે , જ્યારે અમુક લોકો માને છે કે હુતુ અને તુત્સી લોકો આ દેશમાં ભિન્ન સ્થળેથી આવી વસ્યા છે. અહીંનો મુખ્ય ધર્મ ખ્રિસ્તી છે. અહીંની મુખ્ય અભાષા કીન્યા રવાંડા છે જે મોટા ભાગના લોકો બોલે છે. અંગેજી અને ફ્રેંચ અહીંની સત્તાવાર ભાષાઓ છે. રવાંડા પ્રમુઝશાહી રાજ પદ્ધતિ ધરાવે છે. સંસથાન કાળથી રવાંડાનો વહેવટ કડક વ્યવસ્થા હેઠળ ચાલે છે; ૨૦૦૬થી આ દેશને પાંચ વહીવટી ક્ષેત્રો કે રાજ્યોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. રવાંડા બે દેશઓમાંનો એક છે જેની સંસદમાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા પુરુષો કરતા વધુ છે.
 
પાષાણ યુગ અને લોહ યુગન કાળમાં શિકારી અને જંગલ પેદાશ પર જીવનારા લોકો અહીં સ્થાયી થયા હતા અને ત્યાર બાદ બાન્ટુ લોકો અહીં આવ્યા હતા. પછીના કાળમં લોકો સંગઠિત થયા, પહેલાં કુળ અને પછી રાજ્યો બન્યા. Theઅઢારમી [[Kingdomસદીના ofમધ્યથી Rwanda]]રવાંડા dominatedરાજ્ય fromપ્રભાવશાળી theબન્યું mid-eighteenthજ્યારે century,તુત્સી withરાજાઓએ theઅન્ય Tutsiરાજ્યોની kingsસામે conqueringજીત others militarilyમેળવી, centralisingશક્તિનું કેન્દ્રીક્રણ powerકર્યુંઅ andને laterહુતુ enactingવિરોધી anti-Hutuનીતિઓ policiesઘડી. [[German colonial empire|Germany]] colonised Rwanda in 1884 as part of૧૮૮૪માં [[German East Africa]], followed by [[Belgian colonial empireજર્મની|Belgiumજર્મનીએ]], whichરવાંડાને invadedપોતાનું inસંસ્થાન 1916બનાવ્યું duringઅને [[World૧૯૧૬માં Warપ્રથમ I]].વિશ્વ Bothવિગ્રહ European nations ruled through the kings and perpetuated a pro-Tutsi policy. The Hutu populationદરમ્યાન [[Rwandan Revolutionબેલ્જિયમ|revoltedબેલ્જીયમે]] inતેની 1959.પર Theyઆક્રમણ massacredકરી numerousહસ્તગત Tutsi and ultimately established an independent, Hutu-dominated state in 1962કર્યું. Followingબનીં [[1973સંસ્થાનવાદીઓ Rwandan coupત્યાંના d'état|a military coup]], [[President of Rwanda|President]] [[Juvénal Habyarimana]] established a [[one-party]] [[totalitarian dictatorship]] inરાજા Rwandaથકી andરાજ ruledકર્યું forઅને theતુસ્તીવાદી nextનીતિઓને 21પ્રોત્સાહન yearsઆપ્યું. The૧૯૫૯માં Tutsi-ledહુતુ [[Rwandanલોકોએ Patrioticવિગ્રહ Front]] launched a [[Rwandan Civil War|civil war]] in 1990કર્યો. Socialતેમણે tensionsઘણાં eruptedતુત્સિઓની inકતલ theકરી [[Rwandanઅને Genocide|1994૧૯૬૨માં genocide]],હુતુએઓનું inવર્ચસ્વ whichધરાવતું Hutuરાષ્ટ્ર extremists ([[Hutu power]]) killed an estimated 500,000 to 1સ્થાપ્યું.3 million Tutsi and moderate Hutu. The RPF ended the genocide with a military victory.
 
Following [[1973 Rwandan coup d'état|a military coup]], [[President of Rwanda|President]] [[Juvénal Habyarimana]] established a [[one-party]] [[totalitarian dictatorship]] in Rwanda and ruled for the next 21 years. The Tutsi-led [[Rwandan Patriotic Front]] launched a [[Rwandan Civil War|civil war]] in 1990. Social tensions erupted in the [[Rwandan Genocide|1994 genocide]], in which Hutu extremists ([[Hutu power]]) killed an estimated 500,000 to 1.3 million Tutsi and moderate Hutu. The RPF ended the genocide with a military victory.
 
[[Economy of Rwanda|Rwanda's economy]] suffered heavily in wake of the 1994 genocide, but has since strengthened. The economy is based mostly on [[subsistence agriculture]]. Coffee and tea are the major [[cash crops]] for export. [[Tourism in Rwanda|Tourism]] is a fast-growing sector and is now the country's leading foreign exchange earner. Rwanda is one of only two countries in which [[mountain gorilla]]s can be visited safely, and visitors pay high prices for gorilla tracking permits. Music and dance are an integral part of Rwandan culture, particularly drums and the highly choreographed ''intore'' dance. Traditional arts and crafts are produced throughout the country, including ''[[imigongo]]'', a unique cow dung art.