વિકિપીડિયા:જાણીતા પ્રશ્નો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
*[[વિકિપીડિયા:યોગદાન અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|યોગદાન અંગે]]— તમારે શા માટે યોગદાન કરવું જોઇએ અને કઇ રીતે.
*[[વિકિપીડિયા:સંપાદન અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|સંપાદન અંગે]]—નવાં પાનાં બનાવવા અને જુના એડિટ કરવાની બધી જ રીતો.
*[[વિકિપીડિયા:ચર્ચાનાચર્ચાની સલિકાપધ્ધતી અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|ચર્ચાનાચર્ચાની સલિકાપધ્ધતી અંગે]]—ચર્ચાના પાનાં એડિટ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો અંગે માર્ગદર્શન.
*[[વિકિપીડિયા:સંચાલન અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|સંચાલન અંગે]]—sysop એટલે શું અને માળખામાં તેનું સ્થાન, તેમજ સર્વર સંચાલન (server administration).
*[[વિકિપીડિયા: વારંવાર પૂછાતા તકનીકી સવાલો|તકનીકી સવાલો ]]—વિકિપીડિયા સોફ્ટવેર, હાર્ડવેરની ખૂબીઓ અને મર્યાદાઓ.
૩૨

edits