વિકિપીડિયા:જાણીતા પ્રશ્નો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

{{translate}}
{{WikipediaFAQ}}
પ્રશ્ન? — જવાબ માટે '''[[#સામાન્ય કે ખાસ પ્રશ્નો|વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નોસવાલો]]''' જુઓ જો કે મુખ્યત્વે આ પ્રશ્નો ગુજરાતી વિકિપીડિયા માટે લાગુ પડે છે. [[en:Wikipedia:Multilingual_coordination|બીજી ભાષાઓમાં વિકિપીડિયા]] માં તમને અન્ય ભાષાઓ માટે મદદ મળી શકશે. જો તમને તમારા પ્રશ્નનો જવાબ અહીં ન મળે તો તમે નીચે જણાવ્યા મુજબના અન્ય વિકલ્પો અજમાવો.
*જો તમે ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં નવાસવા હો તો તમને [[વિકિપીડિયા:નવાંગતુકોનુ સ્વાગત|સ્વાગત]]નુ પાનું વાંચવું ગમશે. [[મદદ:અનુક્રમ|મદદ]]નાં પાનાઓ પર તમને ઘણી બધી માહિતી તેમજ તમારા પ્રશ્નને અનુરૂપ લિંક મળી શકશે. (જો કે હજુ આ બન્ને પાનાંઓ બની રહ્યા છે, તેને આગળ વધારવાની જવાબદારી પણ આપણી સૌની છે.)
*Ifજો youતમને stillહજુ can'tપણ findપ્રશ્ન yourહોય answer,તો you can visit the [[વિકિપીડિયા:Helpમદદ deskચર્ચા|Helpમદદ deskચર્ચા]]ની andમુલાકાત askલો yourઅને questionત્યાં thereપ્રશ્ન પુછો; otherશક્યતઃ બીજા [[વિકિપીડિયા:Wikipediansવિકિપીડિયનો|Wikipediansવિકિપીડિયનો]] will do theirતમારા bestપ્રશ્નનો toજવાબ respondઆપશે.
*આમ છતાં થોડી મુશ્કેલી હોય તો જેવું આવડે તેવું ટાઇપ કરી દો. તમારા લેખમાં રહી ગયેલી ટાઇપ કે વિષય વસ્તુને લગતી ભુલો (ખાશ ટો ઝોદણિનિ ભુલો) સુધારવા માટે ઘણા બધા [[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયનો|ગુજરાતી વિકિપીડિયનો]] હાજર છે. તો પછી '''''[[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયામાં તમારા પ્રદાન માટે હિંમતવાન બનો|હિંમત રાખી]]''''' જે કહેવાનુ હોય તે તમારા લેખમાં કહી દો. વિકિપીડિયામાં લેખ લખવા માટે તમને ભાવભીનું આમંત્રણ છે. બસ તો પછી शुभस्य शीघ्रम् ડાબી તરફ '''શોધો''' ખાનાંમાં તમને ગમતો શબ્દ ટાઇપ કરે અને '''જાઓ''' બટન ક્લિક કરો.
*Or, you can just try things out. There are over two hundred and ten thousand Wikipedians who can set things right, so '''''[[વિકિપીડિયા:Be bold in updating pages|be bold]]'''''. We invite you to participate. Just type in the subject in the "search" box on the left and then click on '''Go'''.
 
==General and particular FAQs==
૨૪૭

edits