"ભારતના રાજ્ય પક્ષીઓની યાદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
બધા ચિત્રોના કદ દર્શાવવામાં જે વિવિધતા હતી એને એક સરખા કરવા પ્રયત્ન કર્યો
નાનું (નીલકંઠ (પક્ષી) ના બન્ને ઉલ્લેખ એક સરખા કર્યા)
નાનું (બધા ચિત્રોના કદ દર્શાવવામાં જે વિવિધતા હતી એને એક સરખા કરવા પ્રયત્ન કર્યો)
 
|-
| [[આંધ્ર પ્રદેશ]]
| ગુલાબી કાંઠાલોકાંઠલાવાળો પોપટ અથવા [[સૂડો]]
| ''Psittacula krameri''
| [[File:Rose-ringed_Parakeet_(Psittacula_krameri)-_Female_on_a_Neem_(Azadirachta_indica)_tree_at_Hodal_Iws_IMG_1279.jpg|200x200px]]
| [[કાળો તેતર]]
| ''Francolinus francolinus''
| [[File:Black_Francolin.jpg|226x226px200x200px]]
|-
| [[હિમાચલ પ્રદેશ]]
| [[મોનલ]]
| ''Tragopan melanocephalus''
| [[File:WesternTragopan.jpg|264x264px200x200px]]
|-
| [[ઝારખંડ]]
| [[દૂધરાજ]]
| ''Terpsiphone paradisi''
| [[File:Asian_Paradise_Flycatcher.jpg|208x208px200x200px]]
|-
| [[મહારાષ્ટ્ર]]
| [[હરિયલહરીયાળ]]
| ''Treron phoenicoptera''
| [[File:Yellow-footed_Green-Pigeon_(Treron_phoenicopterus)_male-8.jpg|250x250px200x200px]]
|-
| [[મણીપુર]]
| [[મોર]]<ref>http://orissa.gov.in/e-magazine/Orissareview/apr2005/englishpdf/bluelay.pdf Blue Jay: The State Bird of Orissa</ref>
| ''Coracias benghalensis''
| [[File:Indian_Roller_(Coracias_benghalensis)_Photograph_By_Shantanu_Kuveskar.jpg|257x257px200x200px]]
|-
| [[પંજાબ]]
| [[શકરો]]
| ''Accipiter gentilis''
| [[File:Northern_Goshawk_ad_M2.jpg|326x326px200x200px]]
|-
| [[રાજસ્થાન]]