વૅલેન્શિયનવૅલેન્શિયા ના પ્રદેશ ના લોકો દ્વારા ત્યાં બોલાતી એક ભાષા ને અપાયેલું નામ છે. આ ભાષાને યુરોપના અન્ય ભાગોમાં કૅટલન કહે છે. બીજી બાજુ વૅલેન્શિયન શબ્દનો ઉપયોગ ભાષાશાસ્ત્રીઓ એવો કરે છે કે તે કૅટલન ભાષાની એક બોલી છે જે મધ્ય અને દક્ષીણ વૅલેન્શિયા માં બોલાય છે.

વૅલિન્શિયન કાયદેસર રીતે વૅલેન્શિયા ના પ્રદેશમાં એક સત્તાવાર ભાષા ગણાય છે. જનરાલિટાટ વૅલેન્શિયાએ જૂન ૨૦૦૫માં છેલ્લે કરેલ ગણતરી પ્રમાણે વૅલેન્શિયા ની વસ્તીમાં ૯૪% લોકો વૅલેન્શિયન સમજી શકે છે, લગભગ ૭૮% લોકો બોલી અને વાંચી શકે છે, જ્યારે ૫૦% લોકો લખી શકે છે.