શિવ પુરાણ

હિંદુ ધાર્મિક ગ્રંથ

શિવ પુરાણ હિંદુ ધર્મના સંસ્કૃત ગ્રંથો ૧૮ પુરાણોમાંનું એક છે.[૧] તે મુખ્યત્વે શિવ અને પાર્વતીના શ્લોકો ધરાવે છે, પરંતુ અન્ય દેવી-દેવતાઓના ઉલ્લેખ પણ તેમાં છે.[૨][૩][૪]

સૃષ્ટિનું સર્જન. ઈ.સ. ૧૮૨૮ના શિવપુરાણમાંનું એક ચિત્ર.
  1. Dalal 2014, p. 381.
  2. JL Shastri 1950a.
  3. Kramrisch 1976, pp. 172-173, 229, 263-275, 326, 340-369.
  4. K P Gietz 1992, p. 323 with note 1780.

ગ્રંથસૂચિ

ફેરફાર કરો
  • Dalal, Rosen (2014), Hinduism: An Alphabetical Guide, Penguin, ISBN 978-8184752779, https://books.google.com/books?id=DH0vmD8ghdMC 
  • JL Shastri (1950a). "Siva Purana, Part 1". Motilal Banarsidass.
  • Kramrisch, Stella (1976), The Hindu Temple, Volume 1 & 2, Motilal Banarsidass, ISBN 81-208-0223-3 
  • K P Gietz (1992), Epic and Puranic Bibliography (Up to 1985) Annoted and with Indexes: Part I: A - R, Part II: S - Z, Indexes, Otto Harrassowitz Verlag, ISBN 978-3-447-03028-1, https://books.google.com/books?id=kgpLBpUCufwC&pg=PA870